THÔNG BÁO
Điểm học lại/cải thiện học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam HK 2 năm học 2023-2024
(07/05/2024 14:41)

Phòng Đào tạo đã nhập điểm học lại/cải thiện học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam HK 2 năm học 2023-2024. Sinh viên vào tài khoản để kiểm tra. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ giờ hành chính phòng A103. Thời gian thắc mắc đến hết ngày 12/05/2024.
Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ nhập điểm tổng lên tài khoản sinh viên 
Điểm cải thiện/học lại Lịch Sử Đảng

Các thông báo khác: