THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN ĐƠN MỞ LỚP RIÊNG HỌC LẠI HỌC CẢI THIỆN TRONG HỌC KỲ PHỤ (HỌC KỲ 3) NĂM HỌC 2023-2024 DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY ĐHNN
(08/05/2024 09:45)

Sinh viên xem nội dung thông báo TẠI ĐÂY.

Các thông báo khác: