THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN "MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI" HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ
(04/11/2022 08:52)

Sinh viên tải file TẠI ĐÂY để xem đầy đủ nội dung thông báo.

Các thông báo khác: