THÔNG BÁO
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP RIÊNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(16/11/2022 13:56)

1. Danh sách và thời khóa biểu lớp riêng HK1 (2022-2023) theo link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/10SX5LGpciWwu-sMeDWJCZbwSpKGbceBp?usp=share_link

2. Thời gian học: T7&CN bắt đầu từ 19/11/2022

Tiết 1-2 bắt đầu 07h00; tiết 3-4 bắt đầu 08h50; tiết 5-6 bắt đầu 13h30; tiết 7-8 bắt đầu 15h30; 

3. Địa điểm: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, 52 Hồ Đắc Di.

4. Lưu ý:- Một số sinh viên đăng ký học phần bóng ném và bóng rổ không hình thành lớp được chuyển sang tiết khác (có trong danh sách trên) 

- Sinh viên bôi vàng đến phòng đào tạo Khoa Giáo dục thể chất để điều chỉnh thông tin.

Các thông báo khác: