THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT TỐT NGHIỆP SỚM NĂM 2024
(08/04/2024 09:20)
Căn cứ kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2023 - 2024, Trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tốt nghiệp sớm vào cuối tháng 4/2024. Để xét tốt nghiệp đúng kế hoạch, Trường đề nghị Trưởng các khoa, Phòng và các đơn vị liên quan, sinh viên khóa 17 và các khóa về trước, hệ chính quy thực hiện các nội dung như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC KHOA, PHÒNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Phòng Đào tạo

- Đơn vị đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp.

- Tổ chức tổng hợp điểm thi, công bố và tổ chức rà soát, kiểm tra tính chính xác các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ sinh viên đề nghị xét công nhận, thẩm tra các chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ chuyên và không chuyên.

- Tổng hợp báo cáo, lập danh sách xét công nhận tốt nghiệp và các hồ sơ liên quan trình hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

- Sau khi hội đồng thông qua kết quả tốt nghiệp, Trường ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp và Phòng Đào tạo triển khai in ấn bảng điểm tốt nghiệp sau khi có Số hiệu bằng từ Phòng Công tác sinh viên.

- Phối hợp tổ chức cấp phát bằng và bảng điểm tốt nghiệp.

2. Các khoa chuyên môn

- Thực hiện công tác chấm thi năm học 2023-2024, nhập điểm lên phần mềm đào tạo tín chỉ cho sinh viên khóa 17 và các khóa về trước, hệ chính quy trước ngày 15/04/2024.

- Thực hiện công tác xem lại bài thi và cập nhật điểm thi(ngay khi điểm thi chính thức được công bố trên mạng đến hết ngày 20/04/2024). (mẫu đơn đính kèm)

- Khoa tạo điều kiện tổ chức chấm trước các bài thi của những sinh viên năm thứ 4 có đơn xin được chấm trước để xét tốt nghiệp sớm năm 2024. (mẫu đơn đính kèm)

- Phối hợp Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên thông báo liên tục đến sinh viên về kế hoạch nộp hồ sơ và các chứng chỉ điều kiện, kiểm tra, dò xét kết quả tốt nghiệp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2024.

3. Phòng Công tác sinh viên

- Hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp, thống kê danh sách sinh viên đủ các điều kiện về hồ sơ bắt buộc, chuyển phòng Đào tạo, chậm nhất đến hết ngày 15/04/2024 để thống nhất dữ liệu và đăng tải để sinh viên kiểm tra, đối chiếu và bổ sung hồ sơ đúng quy định.

- Công bố và cho dò xét danh sách điểm rèn luyện và đánh giá rèn luyện.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn về công tác xét công nhận tốt nghiệp và xử lý các vấn đề liên quan đến tốt nghiệp.

- Phối hợp Phòng KH,TC&CSVC thông báo và hướng dẫn sinh viên hoàn thành học phí còn nợ.

- Cập nhật hoàn chỉnh các thông tin yêu cầu của bảng điểm tốt nghiệp (hình thức mới) trước ngày 20/04/2024 để Phòng Đào tạo ra bảng điểm xét công nhận tốt nghiệp tổng hợp đề nghị sinh viên kiểm tra, dò xét các thông tin.

- Tổ chức in ấn Bằng tốt nghiệp sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp.

4. Phòng Kế hoạch Tài chính, Cơ sở vật chất: Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và các khoa chuyên môn rà soát, kiểm tra sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp còn thiếu học phí, các khoản kinh phí liên quan và thông báo cho sinh viên phải hoàn thành trước ngày 20/04/2024.

5. Phòng Tổ chức hành chính:Phối hợp đóng dấu Bằng tốt nghiệp, bảng điểm đúng kế hoạch để tổ chức cấp phát cho sinh viên.

6. Trung tâm TTTV, Đoàn thanh niên: Phối hợp với các khoa, phòng thông báo kiểm tra sinh viên xét tốt nghiệp hoàn trả tài liệu (nếu có). Đoàn thanh niên kiểm tra đến các vấn đề về rèn luyện và hoạt động của sinh viên trong quá trình học tập và 2 đơn vị báo cáo trực tiếp tại hội đồng xét tốt nghiệp.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện, sửa sai thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp.

- Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện bao gồm: Điểm tích lũy học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, tổng số tín chỉ tích lũy, kết quả rèn luyện. Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên liên hệ CV. Lê Hải Nghĩa phòng A103 trước ngày 20/04/2024 để được giải quyết.

- Kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính. Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên trực tiếp đến phòng A103 hoặc liên hệ CV. Lê Hải Nghĩa để sửa sai trước ngày 20/04/2024.

- Sinh viên học cải thiện điểm, ngoài việc kiểm tra số tín chỉ yêu cầu của khung chương trình đào tạo cần phải kiểm tra điểm học cải thiện đã cập nhật chưa (tính tới thời điểm công bố kết quả xét tốt nghiệp).

- Sinh viên học ngành học thứ 2 đã đủ các cột điểm và làm đơn chuyển điểm các môn học. Nộp đơn tại phòng A103 (Mẫu đơn chuyển điểm CT2)

- Những sinh viên đủ điều kiện điểm xét tốt nghiệp nhưng còn thiếu chứng chỉ bắt buộc thì Trường sẽ loại ra khỏi danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp sớm.

- Những sinh viên đủ điều kiện điểm xét tốt nghiệp sớm nhưng muốn hoãn xét, đề nghị làm đơn hoãn xét, nộp tại Phòng A103 trước ngày 20/04/2024. Sau thời gian trên, Trường không xử lý bổ sung. (Mẫu đơn hoãn xét tốt nghiệp)

- Sinh viên phải kiểm tra, xác nhận các thông tin Tốt nghiệp và điều chỉnh thông tin đến hết ngày 20/04/2024.

 ***Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai sót theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng sau này.

Trường chỉ xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên thực hiện đầy đủ các hướng dẫn trên, yêu cầu sinh viên quan tâm thực hiện đúng thời hạn. Mọi thắc mắc, chỉnh sửa, xin liên hệ CV. Lê Hải Nghĩa trước ngày 20/04/2024.

Tham gia nhóm zalo để nhận các thông báo nhanh và giải đáp thắc mắc (link: https://zalo.me/g/kwxety767 (nhóm 1), https://zalo.me/g/rgljvx875 (nhóm 2). Đề nghị các Phòng ban chức năng, các Khoa chuyên môn thông báo rộng rãi đến sinh viên và thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo các nhiệm vụ trên.

https://www.mediafire.com/file/4c3n7mei5c4wodr/Mẫu+đơn+xin+chấm+điểm+trước+để+xét+tốt+nghiệp.docx/file

https://www.mediafire.com/file/xsv9psuxuw9w9pz/Đơn+xin+xem+lại+bài+thi+kết+thúc+học+phần.docx/file

https://www.mediafire.com/file/bwh67x3ev2y7p9g/Mẫu+đơn+hoãn+xét+tốt+nghiệp.doc/file

https://www.mediafire.com/file/ip5gmq8eia1pml3/Đơn+xin+chuyển+điểm.doc/file

Các thông báo khác: