THÔNG BÁO
Thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ I, năm học 2023-2024
(26/03/2024 14:45)
Trường ĐHNN, ĐHH thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ I, năm học 2023-2024. Sinh viên xem kỹ nội dung thông báo và kết quả xét duyệt trên các file đính kèm.
Các thông báo khác: