THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI KTHP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024
(08/04/2024 08:42)
Theo kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Nhà trường, kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 sẽ được chia làm 4 giai đoạn: - Đợt 1: Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 26/04/2024: các học phần thuộc năm thứ 4 (Không sư phạm); - Đợt 2: Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 03/05/2024: các học phần thuộc năm thứ 4 (sư phạm); - Đợt 3: Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 31/05/2024: các học phần thuộc năm thứ 3. - Đợt 4: Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 28/06/2024: các học phần thuộc năm thứ 1 và năm thứ 2. Lịch thi của các học phần thuộc năm thứ 4 đã thông báo về tài khoản sinh viên, đề nghị sinh viên kiểm tra để dự thi theo lịch Trường đã thông báo, các khóa còn lại theo dõi các thông báo tiếp theo của Nhà trường để nắm thông tin.
Các thông báo khác: