THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP HỌC PHẦN Kinh tế chính trị Mác - Lênin CỦA GIẢNG VIÊN LÊ THỊ THU HƯƠNG
(28/08/2023 10:44)

Do giảng viên Lê Thị Thu Hương bị ốm nên các lớp học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin dưới đây được nghỉ học tuần này (từ 28/8/2023 đến 1/9/2023)

Tuần sau học lại bình thường.

Đề nghị sinh viên có liên quan lưu ý để thực hiện.

 

STT
học phần
  Tên lớp học phần Số
TC
Số
SV
Giảng viên Ngày
bắt đầu
Thứ   Tiết học Phòng Ghi chú
1 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 2 2 84 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 2 10 - 12 P.II.1  
2 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 5 2 102 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 3 10 - 12 P.II.1  
3 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 8 2 93 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 4 10 - 12 P.I.5  
4 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 12 2 96 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 5 10 - 12 P.I.5  
5 LLCTKT2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Nhóm 17 2 67 Lê Thị Thu Hương 28.08.2023 6 10 - 12 P.II.1  
Các thông báo khác: