THÔNG BÁO
(PHÒNG KHẢO THÍ) Thông báo về việc tổ chức thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2021-2022
(14/09/2022 16:05)

Sau khi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 kết thúc, Nhà trường đã tiếp nhận đơn xin hoãn thi và đơn xin tham gia thi phụ của sinh viên.

Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi phụ của kỳ thi kết thúc phần học kỳ 2, năm học 2021 – 2022 vào 2 đợt.

Sinh viên theo dõi thông tin cụ thể trên file thông báo và các danh sách trong link đính kèm:

https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-thi-phu-sau-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022

 

 

 

 
Các thông báo khác: