THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CHIỀU VÀ TỐI NGÀY 13/10/2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNN
(13/10/2023 16:03)
Sinh viên xem nội dung thông báo
Các thông báo khác: